Zoeken

Laatste zoekopdrachten

   Laat meer zien

   Laatst bezocht

    Menu
    Heb je nog vragen?
    Bel of mail ons,
    we helpen je graag.
    Klik hier voor meer informatie.
    Direkte Strandlage

    Gebruiksvoorwaarden

    Gebruiksvoorwaarden van de website magiclife.com

    Een website van Robinson Club GmbH

    Gebruik van deze website (hierna 'Website' genoemd) valt onder de volgende Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de site.

    1. Algemene informatie over de Website

    1.1  Gebruikers dienen de door Robinson op de Website geleverde algemene informatie louter als referentie te interpreteren. Met gebruiker wordt iedereen bedoeld die de Website gebruikt voor boekingen of informatieve doeleinden. Algemene informatie bestaat uit alle stellingen op de Website met uitzondering van informatie met betrekking tot reisdiensten, prijzen van reizen, belastingen en/of andere verplichte wettelijke informatie (zoals uiteengezet in sectie 1.2). De algemene informatie kan op elk moment worden gewijzigd. De gebruiker dient daarom contact op te nemen met de betreffende instanties, ambassades of toerismebureaus om te controleren of de geleverde informatie actueel is.

    1.2 Informatie over vereisten voor toegang naar een land en gezondheidsgerelateerde formaliteiten zijn alleen van toepassing op gebruikers die ingezetenen zijn van de Bondsrepubliek Duitsland, de republiek Oostenrijk of Zwitserland. In dit kader kunnen verschillende regels op alle andere gebruikers van toepassing zijn, die deze informatie op eigen initiatief moeten inwinnen bij de desbetreffende ambassade of diplomatieke vertegenwoordigers.

    2. Gebruik van de Website

    2.1 De Website is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk gebruik van de gebruiker. De gebruiker mag reizen, vluchten en andere toeristische diensten (hierna 'Toeristische diensten' genoemd) die via de Website worden verkregen via ons bedrijf of diverse andere bedrijven, bijv. reisverzekeringsmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, etc. (hierna 'Leveranciers' genoemd), niet aan derden doorverkopen, bemiddelen of er anderszins een betaling voor innen.

    2.2 Robinson behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving, toegang tot deze Website of onderdelen daarvan voor een gebruiker te weigeren en/of om de exploitatie van de Website te staken.

    2.3 De Website mag uitsluitend worden gebruikt op een wettelijk toegestane manier en voor de aangeboden doeleinden in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden voor de site. Gebruik in dit opzicht verwijst in het bijzonder naar informatie over Toeristische diensten en, indien van toepassing, de boeking daarvan en alle andere manieren van wettelijk gebruik van de eigenschappen van de Website. Door gebruik van de Website accepteren of bevestigen gebruikers in het bijzonder het volgende: a) gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid accepteren voor alle namens hen ondernomen onderhandelingen en het gebruik van hun persoonsgegevens op de Website; b) als de Website wordt gebruikt om contracten te sluiten dienen gebruikers ten minste 18 jaar oud en volledig competent te zijn; c) de gebruikers verklaren hierbij dat alle informatie die zij over zichzelf en/of medereizigers geven, naar waarheid is en dat zij het recht hebben deze informatie te delen; d) de Website mag niet voor speculatieve doeleinden of onjuiste of frauduleuze boekingen worden gebruikt of boekingen blokkeren; e) dreigingen, dwang, laster en de verzending van pornografisch, racistisch, ophitsend of anderszins onwettig en/of discriminerend materiaal zijn uitdrukkelijk verboden; f) gebruikers mogen de Website en zijn content niet wijzigen, kopiëren, verkopen, publiceren of reproduceren op welke wijze dan ook. Het is toegestaan één kopie van de Website te maken voor privé, niet-commercieel gebruik, echter: g) bestanden die software of ander materiaal bevatten dat door industriële eigendomsrechten, auteursrechten of privacy-rechten wordt beschermd, mogen/mag niet in omloop worden gebracht, behalve als zulke rechten aan de gebruiker toebehoren of als de gebruiker de noodzakelijke toestemming heeft verkregen; h) bestanden die virussen, aangepaste (corrupte) bestanden of software bevatten die schade kunnen toebrengen aan de werking van een computer van een derde, mogen niet worden geïnstalleerd; i) toewijzingen van de auteursrechten, juridische informatie, rechtmatige toewijzingen of markeringen die zich in een geladen bestand bevinden (software of ander materiaal), mogen niet worden verwijderd of vervalst; j) gebruikers mogen geen goederen of diensten of enquêtes, wedstrijden en kettingbrieven promoten of te koop aanbieden; k) de Website mag alleen via de relevante homepagina worden benaderd. Gebruik van de Website binnen de reikwijdte van affiliate-programma's is alleen toegestaan bij voorafgaande schriftelijke toestemming van Robinson. Links naar de Website mogen niet worden weergegeven door ze in frames in te sluiten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Robinson.

    2.4 De regels die in sectie 2.3 zijn uiteengezet, zijn ook van toepassing op fora, blogs, chatrooms en andere communicatiefora (samen 'Fora' genoemd) op de Website. Alle Fora zijn voor openbare en niet voor privécommunicatie. De content van derden op deze Fora wordt niet door Robinson gecontroleerd noch goedgekeurd. Robinson behoudt zich het recht voor om content die door gebruikers wordt gecommuniceerd of verzonden, zonder voorafgaande kennisgeving van het Forum te verwijderen.

    2.5 Door gebruik te maken van de Website accepteert de gebruiker dat Robinson en alle bedrijven die daarmee geaffilieerd zijn op grond van secties 15ff. van de Duitse wetgeving op de naamloze vennootschappen (hierna 'Geaffilieerde bedrijven' genoemd), partnerbedrijven en -medewerkers, zijn gevrijwaard van aanspraken door derden (waaronder ook de kosten van een passende rechtsverdediging of rechtsvervolging) die gebaseerd zijn op het niet-contractueel, frauduleus of anderszins onwettig gebruik van de Website en de content daarvan, en de gebruiker zal na een eerste verzoek de schade vergoeden.

    3. Software

    3.1 Robinson, zijn Geaffilieerde bedrijven en/of partnerbedrijven zijn in het bezit van alle intellectuele eigendomsrechten van de computerprogramma's geschreven in de machinetaal ('software') die Robinson voor downloaddoeleinden beschikbaar kan maken voor de Website en/of anderszins in samenhang met de Website kan uitvoeren. Onbevoegd gebruik, kopiëren of verspreiding van deze software is uitdrukkelijk verboden.

    3.2 Gebruik van zulke software kan onderhevig zijn aan een aparte overeenkomst ('licentieovereenkomst') en andere voorwaarden. De gebruiker zal vooraf gedetailleerde informatie ontvangen over de noodzaak van een dergelijke overeenkomst. De gebruiker mag software die onder een licentieovereenkomst valt of een licentieovereenkomst bevat, niet installeren, kopiëren of gebruiken zonder vooraf in te stemmen met de voorwaarden van de licentieovereenkomst.

    3.3 Tot zover de eigenaar van het eigendomsrecht geen afsluiting van de licentieovereenkomst vereist, wordt hierbij de gebruiker een persoonlijk, niet overdraagbaar gebruiksrecht toegewezen, dat te allen tijde kan worden ingetrokken en alleen privégebruik van de software dekt voor het doeleinde de Website te benaderen, te bekijken en op de contractueel overeengekomen wijze te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

    3.4 Aansprakelijkheid voor materiële defecten en defecten met betrekking tot aanspraak voor de software ontstaan uitsluitend in geval van wettelijk verplicht of uitdrukkelijk verschuldigde en, indien van toepassing, uitsluitend onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst.

    3.5  Vermenigvuldiging van de software naar andere servers en/of opslagdragers met het doel verdere kopieën te maken is uitdrukkelijk verboden. Hetzelfde is van toepassing op herleiden door reverse engineering, decompileren en/of demontage.

    4. Links naar andere websites

    De Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Robinson heeft geen invloed op het ontwerp en de content van die websites en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en/of inhoud van de informatie daarop.

    5. Wijzigingen aan de Website

    Robinson behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan de Website en/of de content erop aan te brengen, in het bijzonder met betrekking tot de dienstverleners, eigenschappen, informatie, databases en/of content daarvan.

    6. Auteursrecht en handelsmerken

    6.1 TUI of zijn Geaffilieerde bedrijven of contractpartners beschikken over het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten van de Website en de content erop. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is alle content het exclusieve eigendom van TUI en zijn Geaffilieerde bedrijven of contractpartners. De namen TUI MAGIC LIFE en TUI en alle merken, logo's en beelden van TUI MAGIC LIFE en TUI en andere bedrijven van de TUI-groep op de Website zijn gedeponeerde handelsmerken van de TUI Group-bedrijven of hun partners.

    6.2 Uitsluitend Robinson is hierbij uitdrukkelijk geautoriseerd om de handelsmerken die op de Website staan te gebruiken.

    6.3 Door de Website te gebruiken verkrijgt de gebruiker geen rechten of licenties om de handelsmerken te gebruiken binnen de betekenis van secties 6.1 en 6.2.

    Gebruiker

    Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover, Duitsland
    Bedrijfsmanagement: Bernd Mäser (woordvoerder), Thomas Meyer
    Handelsregister: Arrondissementsrechtbank Hannover, HRB 54346 Btw-nummer: DE 114 206 354

    Actueel vanaf: Februari 2023